دانلود رایگان


پاورپوینت روشهای حل معادلات کان - شم -22 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت روشهای حل معادلات کان شم 22 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت روشهای حل معادلات کان - شم -22 اسلاید قسمتی از اسلایدها
انتخاب پایه مناسب برای بسط تابع موج :
•امواج تخت برای پتانسیلهای ضعیف•مدل بستگی قوی برای پتانسیلهای قوی مثل الکترونهای مغزه رفتار بسیاری از الکترونهای والانس توسط هیچ یک از دو مدل قابل توصیف نیست.
Augmented Plane Wave (APW)
روش امواج تخت بهبودیافته

•اسلیتر در سال 1937 روش APW را پیشنهاد کرد.•در این روش کل بلور به دو ناحیه تقسیم می شود:•.1ناحیه بین جایگاهی.2ناحیه درون کره ها•برای هر ناحیه پتانسیل و تابع پایه جداگانه در نظر گرفته می شود. کرات موفین تین •درون کره ها پتانسیل کروی، و توابع پایه به صورت زیر نوشته می شود:Φ(Kn,r) = Σ Σ Alm(Kn) ul(r,E) Ylm(r)
ul(r,E) جواب معادله شرودینگر شعاعی به ازای انرژی E در پتانسیل داخلی درون کرات موفین تین است.
ضرایب Alm طوری انتخاب می شوند که توابع پایهΦ(Kn,r) بر روی کره های موفین تین پیوسته باشند.
Linearized Augmented Plane Wave (LAPW)
روش امواج تخت بهبودیافته خطی
Full Potential Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW)
روش امواج تخت بهبودیافته خطی با پتانسیل کامل
Augmented Plane Wave with Local Orbitals (APW+lo)
روش امواج تخت بهبودیافته به همراه اربیتالهای موضعی
و توضیحات ومعادلات مربوطه ...

پاورپوینت


روش


های


حل


معادلات


کان


شم


روش


امواج


تخت


بهبودیافته


بسط


تابع


موج


کرات


موفین


تین


خطی


به


همراه


اربیتال


های


موضعی


تحقیق


مق?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه